Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego „Trainingprops.pl”

 

Poniższy Regulamin Sklepu internetowego „Trainingprops.pl” (zwany dalej „Regulaminem”), będącego własnością Akademia Rozwoju Osobistego House Of Soft Skills Danuta Nawrocka
Czereśniowa 6/526 66-400 Gorzów Wlkp NIP: 5992877469, reguluje stosunki prawne pomiędzy Sklepem internetowym „Trainingprops.pl” (zwany dalej „Sklepem”), a osobami fizycznymi, prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi korzystającymi z usług telekomunikacyjnych w Internecie w domenie internetowej www.Trainingprops.pl, (zwanymi dalej „Klientami”).

 

Przez kliknięcie pola „Akceptuj Regulamin“ w ramach procedury rejestracyjnej, Klient potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem w ramach stosunku prawnego pomiędzy Klientem a Sklepem i akceptuje je bez zastrzeżeń jako Klient domeny internetowej www.Trainingprops.pl .

 

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez Sklep internetowy „Trainingprops.pl” sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a tym samym zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu dostępnego pod adresem www.Trainingprops.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

 

 1. Sklep świadczy następujące usługi:

 2. a) umożliwia Klientom składanie zamówień towarów dostępnych w ramach Sklepu 
  i zawieranie umów sprzedaży tych towarów na odległość,

 3. b) udziela Klientom informacji o towarach dostępnych w Sklepie.

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną, niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.

 

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

 1. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak produktowy), wchodzące 
  w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Sklepowi lub podmiotom, z którymi Sklep zawarł stosowne umowy.

 

 1. Informacje o towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 1. Informacja o cenie podawana na stronie www.Trainingprops.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, w której zawarte zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów. W przypadku podania na stronie Sklepu błędnej ceny Klient zostanie o tym poinformowany przed etapem realizacji zamówienia. Podana na stronie internetowej www.Trainingprops.pl oraz w potwierdzeniu e-mail cena nie jest wiążąca jeżeli jej rażące zaniżenie jest następstwem błędu programu komputerowego, który powstał bez winy Sklepu.

 

 1. Zdjęcia, prezentacje oraz ewentualne filmy na temat towarów umieszczane są w Sklepie 
  w celach przykładowych, służą prezentacji konkretnie wskazanego asortymentu i mają jedynie charakter poglądowy.

 2. Termin realizacji zamówienia podawany na stronie Sklepu dla towarów niedostępnych jest szacowany i może ulec zmianie.

 

 1. Koszty wysyłki naliczane automatycznie mają charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie po późniejszej weryfikacji przez Sklep.

 

§ 2.

ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 

 1. W ramach serwisu www.Trainingprops.pl Sklep zobowiązuje się do świadczenia usług 
  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Rejestracja w ramach Sklepu następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu Sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikowania sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Klienta.

 

 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu.

 

 1. Klient powinien niezwłocznie powiadomić o każdym przypadku naruszenia praw Sklepu, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 1. Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, 
  w szczególności gdy Klient:

 2. a) podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

 3. b) dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w tym dóbr osobistych innych Klientów;

 4. c) dopuścił się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;

 5. d) naruszył zasady współżycia społecznego, np. poprzez co najmniej dwukrotne dokonywanie zamówień lub rezerwacji towaru i jednocześnie ich co najmniej dwukrotne nie odbieranie.

 

 § 3.

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza rejestracyjnego oraz potwierdzenia przez Sklep przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

 

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy wejść na stronę internetową 
  www.Trainingprops.pl a następnie dokonać wyboru towaru dostępnego w Sklepie i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

 

 1. Złożenie skutecznego zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.

 

 1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem formularza do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do Sklepu.

 

 1. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia przed dniem wysłania produktu na adres Klienta. W powyższym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem, który zapewnia Klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej 
  w zakresie treści zamówienia.

 

 1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich (PLN) i opiewają na kwotę BRUTTO, 
  a zatem zawierają wszelkie obciążenia publicznoprawne, w tym VAT, cła, etc. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.

 

 1. Za zamówione towary Klient może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:

- przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

- gotówką kurierowi przy dostarczeniu zamówienia (pobranie).

 

 1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

 

 1. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania go przez Sklep o bieżącym statusie zamówienia.

 

 1. W celu realizacji zamówienia Klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia, tj. imienia i nazwiska, adresu do odbioru, numeru telefonu kontaktowego lub innych danych podanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowany lub zamówiony towar będzie dostępny a podane dane personalne i adresowe prawidłowe.

 

 1. W przypadku niedostępności danego towaru, Klient zostanie poinformowany 
  o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku towaru lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej jego realizacji. Klient decyduje także czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy 
  w całości anulowane.

 2. W przypadku braku towaru lub braku woli dalszej realizacji zamówienia, Klient otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat.

 

 1. Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

 

 1. W przypadku zamówień produktów które nie są dostępne na stanie magazynowym, Sklep może pobrać od Klienta indywidualnie uzgodnioną zaliczkę.

 

 1. Sklep ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym Klienta.

 

 1. Klient powinien sprawdzić przesyłkę z zamówionym towarem. W przypadku stwierdzenia:

 2. a) uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

 3. b) niekompletności przesyłki,

 4. c) niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia

 

- należy niezwłocznie sporządzić i podpisać przy kurierze dostępny u niego protokół reklamacji i zgłosić do Sklepu reklamację.

 

 1. Po zawarciu umowy sprzedaży ze Sklepem Klient jest zobowiązany do osobistego odbioru towaru od pracownika firmy kurierskiej. W przypadku rezygnacji z odbioru towaru, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów transportu.

 

§ 4.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówiony towar wydawany jest bezpośrednio z magazynu, wolny jest od wad fizycznych i prawnych, jest odpowiednio zapakowany i ubezpieczony.

 2. Wysyłka towaru zakupionego w ramach świadczenia usługi drogą elektroniczną odbywa się w ciągu 12 godzin od zaksięgowania płatności na adres mailowy Klienta podany w formularzu.

 

 

§ 5.
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną (pliki pdf lub pliki tekstowe).
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy (zakupu Produktu Cyfrowego, Produktu, Pliku lub Usługi) ze Sprzedawcą. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, ale zawierana za pośrednictwem Sklepu umowa ma już charakter odpłatny.
3. Jeżeli Klient dokonał zakupu Produktu, z którego korzystanie wymaga założenia konta na stronie sklepu to Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w tejże platformie oraz zapewnianiu Klientowi możliwości dostępu do konta poprzez mechanizm logowania. Logowanie do konta odbywa się z wykorzystaniem danych dostępowych.
4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i platformy kursowej, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu i platformy kursowej. Klient powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu lub platformy kursowej.

 § 6.

UPRAWNIENIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Klient dokonujący zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (słownie: dziesięciu) dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Przedmiotowe oświadczenie należy przesłać drogą pocztową na adres siedziby Sklepu.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą, 
  a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony umowy świadczyły sobie wzajemnie ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od chwili wydania Klientowi towaru nie może dojść do:

 2. a) mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: pęknięcie, pobicie),

 3. b) wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym.

 

 1. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia odstąpienia od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy i zwrotu przez Klienta całego zamówienia Sklep dokonuje zwrotu całości uiszczonej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki za relację Sklep- Klient.

 

 1. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

 

 

§ 7 .
REKLAMACJE

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta, a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
3. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego, lub też reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu lub platformy kursowej, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
info@trainingprops.pl
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko klienta, adres korespondencyjny), przedmiot reklamacji (powód, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej lub niezrozumiałej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
6. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

§ 8.

DANE OSOBOWE

 

Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane tylko i wyłącznie dla jego potrzeb, są w pełni bezpieczne, nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom. Sklep zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy pobieranych, ustalanych i powstających danych osobowych, które Klienci podali w związku z rejestracją i użytkowaniem strony internetowej 
www.Trainingprops.pl .

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

 

 1. Do rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze strony www.Trainingprops.pl właściwe miejscowo są sądy powszechne ustalone według dyspozycji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie zaś niejasności dotyczące praw i obowiązków Klientów oraz Sklepu usuwane będą według przepisów Kodeksu cywilnego i innych właściwych ustaw.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej Sklepu. W przypadku Klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego Regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy 
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.